Svernil odstraňovač starých nátěrů 0,75ml

Nové zboží
413 Kč
Skladem
ks

Univerzální rozpouštědlový odstraňovač nátěrů vhodný k odstraňování nátěrů z různých syntetických povrchů, jako jsou minerální omítky, dřevo, kov, plast. Více

Kód produktu: BW99701 Doprava a platba

Způsob aplikace :

Přilehlé oblasti, které nebudou dotčeny, musí být odpovídajícím způsobem chráněny před náhodným kontaktem s výrobkem, v případě, že dojde ke kontaktu, nutno jej okamžitě odstranit.  Důkladně promíchat a aplikovat štětcem SVERNIL v homogenní ploše ( nejméně 1 mm ). Vyčkat, než přípravek zareaguje v závislosti na produktu a typu podkladu - lze pozorovat změkčení až do úplného zpuchření laku. Poté zcela odstranit za použití ocelové stěrky nátěrovou hmotu, spolu se zbytky odstraňovače nátěrů. V závislosti na situaci očistit čisticím prostředkem a vodou, NITRO ŘEDIDLEM nebo s vysokotlakým čističem. Vyčkat 24 hodin před zahájením nového nátěru.

Doba působení :

Proměnlivá - od několika minut až do 1 hodiny i více - podle typu odstraňovaného nátěru.

Spotřeba *) : 1 m2/l     *)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu. 

Důležité upozornění - bezpečnostní pokyny :

Údaje o typu nebezpečnosti :

Signální slovo : Varování - H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

P370+P378 V případě požáru: k uhašení použijte hasící přístroje sněhový a práškový.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.  

  holzwachs_lasur

Parametry
Dodavatel Marcel Cibulka
Záruka 2 roky
Objem 0,75 L